Huurvoorwaarden

Artikel 1 – Definities
“Verhuurder”: Van den Berg Verhuur [Wanneperveen], gevestigd te Veneweg 174 (7946 LM), Wanneperveen.
“Huurder”: iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder (Huurder en Verhuurder hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” en elk afzonderlijk een “Partij”);
“Overeenkomst”: de schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling volgend op en tezamen met een aanbieding of offerte van de Verhuurder, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en op iedere Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgewekenArtikel 3 – Eigendomsvoorbehoud
De verhuurde artikelen blijven te allen tijde volledig eigendom van Verhuurder. Indien de Huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de Overeenkomst, niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is de Verhuurder zonder enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst gerechtigd het verhuurde terstond terug te nemen en de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 3 – Offertes
De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.

Artikel 4 – Huurprijs
4.1 Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

4.2 Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen door Verhuurder kunnen transportkosten in rekening worden gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen Verhuurder en de plaats van bestemming.

Artikel 5 – Betaling, verzuim en annulering
Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden. In andere gevallen moet contant bij aflevering betaald worden.

Artikel 6 – Uitvoering
6.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van gering afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

6.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd, dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming gelost.

6.3 Onder de plaats van bestemming wordt verstaan: de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren. Deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de aanhanger van Verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand daarvan en zich bevindend op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.

6.4 De huur gaat in op de dag dat het verhuurde het magazijn of depot van Verhuurder verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het verhuurde daar wordt terug ontvangen. De verhuurdag is uitsluitend de door partijen overeengekomen datum en onder een week wordt verstaan een periode van 5aaneengesloten dagen.

6.5 Nadat de goederen in het magazijn van Verhuurder zijn ontvangen, worden ze gecontroleerd en geteld door Verhuurder. Deze telling is bindend voor Huurder bij eventuele disputen over de staat van de goederen.

6.6 Bij breuk en/of vermissing berekent Verhuurder de vervangingswaarde. Indien de vermiste goederen binnen 30 dagen alsnog worden teruggebracht, wordt de berekende prijs gecrediteerd.

6.7 De Huurder dient het gehuurde goed voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van Verhuurder in goede (gebruiks)staat terug te brengen. Om misverstanden uit te sluiten, dient Huurder zich uitsluitend te melden bij de locatie waar het goed in ontvangst is genomen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de Huurder de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan moet hij hiervan minstens 24 uur voor het eind van de overeengekomen beëindigingsdatum mededeling doen aan de Verhuurder. Deze kan dit echter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.

6.8 Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de Huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 50%van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de Verhuurder op schadevergoeding en/of het op Huurder verhalen van de kosten van het (laten) terughalen van het goed.

6.9 Doorverhuur aan derden door de Huurder is alleen met toestemming vooraf, schriftelijk, van Verhuurder mogelijk.

6.10 door aanvaarding van het gehuurde erkent de Huurder dat het gehuurde in goede gebruiksstaat verkeert en ter beschikking is gesteld.

6.11 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.

6.12 Iedere schade aan het verhuurde tijdens het transport en gebruik door Huurder zal aan de Huurder in rekening worden gebracht.

6.13 Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door Verhuurder geschieden.

6.14 Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, onverschillig van aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door Huurder van het gehuurde of van eventueel bijgeleverde materialen.

6.15 Goederen die aangeleverd worden door Verhuurder dienen op dezelfde wijze weer aangeboden te worden, als dat ze afgeleverd zijn, inclusief bijbehorend vervoermaterieel.

6.16 Het retourneren en ophalen van attracties dan wel andere artikelen van de Verhuurder kan uitsluitend plaatsvinden binnen de openingstijden van de Verhuurder.

Artikel 7 – Verzekeringen
De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd door Verhuurder. Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 8 – Reclame
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren tenzij de Huurder onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot het uitgekeerde verzekeringsbedrag.

9.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde attracties aan de werkplek zijn voor rekening van de Huurder.

9.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor Partijen bindend.

9.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: Extreem weer, stormachtig weer (windkracht 6 en hoger), hevige sneeuwval, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door Huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

10.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

10.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst onder zoveel mogelijk de gelijke voorwaarden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Artikel 11 – Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
– Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;
– na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 12 – Attractie verhuur
12.1. De huurder is gehouden de gehuurde artikelen te gebruiken uitsluitend op het afleveradres overeenkomstig de bestemming ervan en uitsluitend ten behoeve van zichzelf, c.q. zijn eigen onderneming. Het zal de huurder niet zijn toegestaan de gehuurde artikelen te verplaatsen of te demonteren. Het is de huurder uitdrukkelijk niet toegestaan crêpe papier, plakband en dergelijke aan de artikelen te bevestigen (in verband met schade en vlekken).

12.2. De huurder draagt er zorg voor, dat de gehuurde artikelen afdoende zijn verzekerd en verzekerd wordt gehouden. Ook is de huurder er verantwoordelijk voor, dat de benodigde beschikkingen, vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de locatie aanwezig zijn.

12.3. De gehuurde attracties worden gezekerd door middel van haringen. De huurder dient met de lengte van de haringen rekening te houden. Tevens dient de ondergrond van de locatie waar de gehuurde attracties geplaatst wordt doordringbaar te zijn voor de haringen.

12.4. Indien Huurder foutieve maten aan Verhuurder doorgeeft, waardoor het niet mogelijk blijkt het artikel neer te zetten, zal deze niet neergezet worden en dient de huursom alsnog voldaan te worden.

12.5. De opbouw geschiedt doorgaans direct bij aflevering. Indien het ten gevolge van Verhuurder onafhankelijke oorzaken de artikelen op te bouwen of vertraging ontstaat, is Verhuurder gerechtigd arbeidsloon in rekening te brengen.

12.6. Na afloop van de huur is de klant verplicht om de artikelen schoon en onbeschadigd in
oorspronkelijke staat aan Verhuurder ter beschikking te stellen. Voor eventuele schade is de huurder aansprakelijk.

12.7 Huurder dient de instructies die staan vermeld op de attracties strikt na te leven.

12.8 Huurder draagt zorg voor voldoende stroomcapaciteit.

Populaire Attracties